NOW Regeling 5.0

NOW Regeling 5.0

Toch terugkeer NOW-steun
Nadat het kabinet medio november aankondigde de NOW-regeling voorlopig niet te zullen herstarten, is nu toch besloten om nieuwe NOW-steun te verlenen. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor november en december NOW 5.0 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0:

  • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
  • de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten is 40%;
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%;
  • de referentie-omzetperiode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters (zie hierna). Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij NOW 5.0 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Een belangrijke wijziging betreft de loonsomdalingsvrijstelling. Die gaat ten opzichte van NOW 4.0 omhoog van 10% naar 15%. Dat wil zeggen dat de loonsom van de werkgever met 15% mag dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-subsidie.

Starters
Ook werkgevers die op of na 1 februari en voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen gebruikmaken van NOW 5.0. Ondernemingen die zijn gestart op of na 1 februari 2020 maar uiterlijk voor 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 als referentie-omzetperiode hanteren. Werkgevers die op of ná 1 juli 2021 zijn gestart maar uiterlijk op 30 september 2021, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar twee maanden, zodat deze vergelijkbaar is met de NOW 5.0-periode november/december 2021.

Inspanningsverplichting
Een werkgever die NOW 5.0-subsidie heeft aangevraagd en vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet voor het sluiten van het aanvraagloket met het UWV contact opnemen voor ‘van werk naar werk begeleiding’ van de ontslagen werknemers. Het UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld. Deze inspanningsverplichting geldt dus niet voor bedrijfseconomische ontslagen die zijn aangevraagd vanaf het begin van de subsidieperiode (1 november) tot 27 november 2021.

Bonus- en dividendverbod
Ook in deze nieuwe NOW-periode geldt een bonus- en dividendverbod voor werkgevers die NOW 5.0 aanvragen en een voorschot van € 125.000 of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot, indien de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Ook mogen zij geen eigen aandelen inkopen. Voor werkgevers die een aanvraag indienen op werkmaatschappijniveau, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier mag de entiteit geen eigen aandelen inkopen.

Werktijdverkortingsregeling blijft open
Nieuw is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW 5.0-periode open blijft voor niet corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. Een werkgever die een WW-uitkering ontvangt ‘voor een werknemer’ voor wie hij WTV heeft aangevraagd, moet deze uitkering in aanmerking nemen als omzet voor de NOW 5.0.

Openstelling NOW-loket
Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor NOW 5.0, zodat zij hun subsidievoorschot ook al in december – nog vóór de salarisbetalingen – kunnen ontvangen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het formulier dat door het UWV beschikbaar wordt gesteld via www.uwv.nl. De beslistermijn bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Er wordt naar gestreefd om het voorschot binnen 2 á 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag uit te betalen. Het voorschot wordt in één termijn uitbetaald.
Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2022 om vaststelling van de NOW 5.0-subside verzoeken. Mogelijk kan dit al op een eerder tijdstip. Dat wordt dan via www.uwv.nl bekend gemaakt. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.

Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen.

Terug naar het overzicht